Danh lợi làm chi phải bận lòng

Sao bằng thong thả cửa thiền không?

Đèn trăng quạt gió, say mùi đạo…

Chiếu đất màn mây, lánh bụi hồng

Phú quý vinh hoa dường tuyết gá

Công danh gẫm lại tợ sương đong

Ngoài tai chẳng tiếng lời mai mỉa

Trong sạch tự nhiên thoát cõi hồng.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng