Dùng dằng câu hát người ơi
Mắt em lúng liếng đất trời ngả nghiêng
Lao xao sóng vỗ mạn thuyền
Anh hai thổi sáo, gợi niềm nhớ thương
Tinh ba giăng mắc tơ vương
Kết thành sợi nhớ, sợi thương nhau hoài
“Chợ chờ em vẫn chờ ai ”
Thủy chung son sắc, không phai lời thề
Chia tay Quan họ ra về
Bâng khuâng nỗi nhớ ,bộn bề con tim
Nhớ thương nên phải đi tìm
Tháng giêng đến hẹn hôi Lim ta về…

Thích Chơn Phương