Đời người nhiều lắm cũng trăm năm
Trải biết bao nhiêu thăng với trầm
Vui khổ dập dồn vô số kể
Khen chê cười khóc triệu ngàn năm.

Suốt đời rồi cũng hai tay trắng
Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm
Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức
Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm.

(ST)