Đã toan giải thoát cái tình đời

Dạo khắp Ta-bà ở mọi nơi

Lểnh lảng biển trần như cá nước

Mênh mông rừng đạp tợ chim trời

Tự do xòe cánh bay bay quạt

Thong thả vươn kỳ lội lội bơi

Chẳng vướng bi ai mùi tục lụy

Càng tu càng tránh lánh xa vời.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng