Đức Phật dạy:
Chỉ có đức từ bi hỷ xả, đức khoan dung mới có thể hòa hợp để chung sống. Là khi cái tôi không hiện hữu, không còn sự phân tranh giữa thắng với thua, trong với đục, xa dần sân si, xóa tan thù hận mới không có oan gia.

hoa giai han thu

Bỏ hết đi những gì đã trải qua, đem tình thương làm cội gốc.
Bởi nhiều đời, mình đã lỡ tạo vay, nên bây giờ mình gặp khổ, gặp những điều bất toại nguyện, khi bằng lòng vượt qua cái khó cái khổ, cũng đồng nghĩa đã trả vơi nhẹ nghiệp phần nào.

Người ta sở dĩ suốt đời thường an lạc là do tu thân, tích đức tạo thiện nghiệp lâu đời, nên kiếp này, phước báu được thảnh thơi, không phải tự nhiên mà có được, hạt giống không gieo thì cây không thể nẩy mầm.

Vì thế không cần phải trách than, thân phận bởi do mình, khi nhận chân ra rồi thì thay đổi cách sống cũng chưa muộn.

Lấy tâm tốt của từ bi làm định hướng thì tự nhiên mọi việc sẽ giải quyết nhẹ nhàng.

Chỉ có tình thương, xóa tiêu bao thù hận
Chỉ có tình thương, tiêu dứt mối oan gia
Chỉ có tình thương, mới đem lại an hòa
Chỉ có tình thương, nhà nhà đều hạnh phúc.

-st-

Bài liên quan