Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly

Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì

Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc

Ơn cha dưỡng dục lắm sầu bi

Thái Sơn vòi vọi nào so đặng

Nam Hải thênh thênh khó sánh bì

Thế nữ hỡi ai người báo hiếu?

Mau tay giải thoát mối tình đi.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng