MUỐN LỢI THAM DANH trí rộn ràng

HAM tài đắm sắc táng thiên cang

HAM mùi phú quý thân lao khổ

MUỐN cảnh lầu đài dạ xốn xang

MUỐN miếng đỉnh chung đầy khổ não

HAM tên bia bảng lắm gian nan

HAM nhiều ruộng đất người người oán

MUỐN tử tôn đa, lắm nghiệp oan!

DIỆT LÒNG HAM MUỐN

Không HAM chẳng MUỐN có chi phiền

Chẳng MUỐN không HAM thế mới tiên

Chẳng MUỐN lửa lòng đều diệt sạch

Không HAM vật chất hết tiền khiên

Không HAM tước vị đời tự tại

Chẳng MUỐN quyền oai bậc đại hiền

Chẳng MUỐN sắc tài thân vĩnh viễn

Không HAM khoái lạc sống trường miên.

TIẾP HỌA BÀI II     

Không HAM chẳng MUỐN dứt ưu phiền

Chẳng MUỐN tình đời đứng bậc tiên

Chẳng MUỐN lợi danh xa khổ não

Không HAM vật chất hết tiền khiên

Không HAM phú quý hàng tri kỷ

Chẳng MUỐN công hầu bậc Thánh Tiên

Chẳng MUỐN cõi trần tu giải thoát

Không HAM tửu sắc sống trường thiên.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng