Thả bước vân du khắp mọi miền
Rao mời tín khách cặp bờ duyên 
Văn chương kết nối tình liên hữu
Pháp kệ san chia đạo thánh hiền
Ngập bến phù danh thân khổ luỵ
Vơi dòng huyễn mộng trí an nhiên
Đường xưa ẩn chứa màu đưa tiễn 
Giũ gánh tham si hướng nẻo thiền.
 
Hòa thượng Thích Thiện Thông
(Trú trì chùa Sắc Tứ Minh Thiện)

AN LẠC

Trước mắt, nơi đây, Cực Lạc Miền
Thong dong nhịp bước đón nhân duyên
Buông tình bám níu ngời thanh khiết
Xả oán vương mang tỏa dịu hiền
Tuệ nhãn nhìn đời hòa uế tục
Vô tâm đối cảnh vọng siêu nhiên
Sau lưng sống chết không còn biết
Nhẹ nhõm vào ra vạn cửa thiền.

Tâm Không Vĩnh Hữu