Gay gắt làm chi chẳng ích gì?
Sao bằng rộng lượng đức từ bi
Chúng sanh tiến hóa nhiều cao thấp
Trình độ khác nhau chẳng giống y.

Cố chấp làm chi đau với khổ
Rộng lòng hỷ xả đại từ bi
Thân tâm an lạc đời vui sướng
Hạnh phúc biết bao chẳng ngại gì ?

(ST)