Khen trang nam tử đã quên mình

Xá phủi tình đời chữ nhục vinh

Quyết chí tầm tu đường giải thoát

Xả thân cầu đạo tuổi còn xinh

Bền lòng vẹt ngút mù sương tối

Chặt dạ đắp bồi ánh huệ minh

Trai quyết tu hành trai mới đáng

Sau thành chánh quả tánh tồn sinh.