Cuộc thế xoay vần khổ với vui

Biết sao hết khổ, biết sao vui?

Vui không biết đạo, vui rồi khổ

Khổ để giúp đời, khổ mới vui

Nếu đặng tâm không thì chẳng khổ

Còn đời phiền não có gì vui

Thương đời mãi mắc trong vòng khổ

Hãy rán mà tu để sống vui.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng