Phật từng lên tiếng dạy ta:
“Những người tu đạo như là khúc cây
Trôi trên dòng nước cuồng quay
Khôn ngoan thì hãy trôi ngay giữa dòng.

Ai muốn vớt cũng khó lòng
Quỷ thần ngăn chặn cũng không dễ gì
Nước dòng xoáy chẳng hề chi
Chăng làm cây dừng lại lề vực sâu.

Cây không hư mục chút nào
Nhắm ngay biển cả trôi vào êm xuôi!
Người học đạo cũng vậy thôi
Dục tình mê hoặc quyết thời tránh đi.

Tránh bao tà thuyết u mê
Phải luôn tinh tấn, chớ hề loạn tâm
Người này bảo đảm trăm phần
Chứng ngay đạo quả! Vô ngần thành công!”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao