Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thay!

Nay giác ngộ rồi đổi cúng chay

Dưa muối tương rau tuy đạm bạc

Cơm canh bánh trái thảo lòng ngay

Trước gìn mạng sống muôn loài vật

Sau giữ lòng nhơn nghiệp khỏi vay

Tánh khởi từ bi chơn Phật hiện

Tâm hành từ thiện kiến Như Lai.

Phật, Thánh, Tiên có dạy rõ ràng

Ai người muốn đến cõi Tây phang

Giữ gìn trai giới cho trọn vẹn

Sớm muộn cũng qua tận Niết-bàn.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng