Đạo hiếu chưa tròn hổ phận con

Gương xưa Bạch Tịnh đã vuông tròn

Vài nàng má thắm mau bôi phấn

Mấy ả môi hồng kíp dứt son

Để đáp ơn cha lai láng biển

Hầu đền nghĩa mẹ chập chùng non

Dầu sao xác rã ra từng mảnh

Trải vạn xuân thu tiếng vẫn còn.