“… Các pháp luôn luôn đổi mới, nên nhận thức cũng phải luôn mới mẻ.
Bình minh ngày hôm qua khác bình minh ngày hôm nay.
Cái cây ngày hôm qua cũng khác cái cây ngày hôm nay.
Dòng nước chảy qua phút giây trước khác phút giây sau mất rồi.

Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và trong cơ thể chúng ta đều đang sống và luôn biến đổi trong từng sát-na.
Mọi thứ đều sống động vô cùng.

Không có cái gì dừng lại để mình có thể định dạng theo một công thức hay một khuôn mẫu nào được cả. Các Pháp luôn biến động vô cùng vi tế, sự vận hành của thân & tâm của sát-na này không còn đúng với sát-na kế tiếp..”

-st-

Bài liên quan