Đánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên

Bứt mây động đến chốn rừng thiền

Bởi thương nhân loại nên cầm bút

Thức tỉnh cho người dạ mới yên

Chẳng phải cầu danh hay trục lợi

Chỉ ngay đường lối Phật và Tiên

Bảo thôi sắc tướng, lo tu niệm

Đạt được thiền cơ mới diệu huyền.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
​Nguồn: Ánh Nhiên Đăng