Thân chúng ta là gá thân mộng, là giả tạm. Được mất của chúng ta không ai biết được sẽ như thế nào. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trên cuộc đời, cũng chỉ là phù hoa thôi
Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.
Thích Thanh Từ