Một đóa trắng hồng vạn mến thương
Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường
Cho ai thắm lạnh tình băng giá
Ân Nghĩa Sanh Thành, sao trả xong

Thân nầy con có nhớ ân Cha
Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà
Đến cả cuộc đời dày áo mão
Trắng, Hồng một đóa nghĩa ân sâu

Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương
Mái trắng của Cha đẫm gió sương
Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc
Cho con từng bước giữa muôn đường

Sinh khó vô vàng, Dưỡng khó hơn
Đá kia nước chảy còn hao mòn
Huống chi thân thể Cha và Mẹ
Là thịt, là da, có biết không

Đừng để một mai hối hận lòng
Ngọn đèn vụt tắt thế là xong
Trắng, Hồng cài áo còn chi nữa
Mây phủ, phù vân, nước trả sông

Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng
Sâu hơn biển rộng, cao hơn non
Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc
Muôn một đáp đền chưa hẳn xong …

Thích Chơn Phương (Pháp Hoa Thiền Viện)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng