Thiên đàng, địa ngục chẳng bao xa

Học đạo nào so bậc trẻ già

Chống gậy kim cang men lướt tới

Cầm dây oan trái cởi lần ra

Hồng trần khổ hải là nơi tạm

Nhược thủy Bồng Lai mới thiệt nhà

Chớ gọi ruộng vườn chưa sắp đặt

Đời gần mạt kiếp, rán bôn ba!

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng