Trang Chủ Danh mục Nguyễn Minh Tiến

Danh mục: Nguyễn Minh Tiến

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Thích Tâm Châu

Huyết Mạch Luận

Lương ‧Bồ Đề Đạt Ma Thuật. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Ngộ Tánh Luận

NGỘ TÁNH LUẬN Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận Lương Bồ Đề Đạt Ma Thuật Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Tịnh ***Ngộ Tánh Luận Việt dịch: Nguyễn...

Quy Nguyên Trực Chỉ

Minh Tông Bổn Tập. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tống Nguyên Chiếu Trùng Định. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Kinh A Di Đà

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Thích Nhật Từ. Việt dịch 4: Thích Trí Tịnh

Thiếu Thất Lục Môn

Khuyết danh. Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến. Bản Việt dịch (2) của Trúc Thiên

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Giảng giải việc quán xét tâm Bồ-đề

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Thất dịch. Việt dịch (1) của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch (2) của Cao Hữu Đính
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
Kinh Vô Lượng Nghĩa

Kinh Vô Lượng Nghĩa

Hán dịch: Tiêu Tề Đàm Ma Già Đà Da Xá, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Hạnh Cơ, Việt dịch 3: Nguyên Thuận

Bài mới