Hỏi: Ðạo Phật có gì khác biệt với các tôn giáo khác không?

Đáp: Đạo Phật có sáu điểm khác biệt với các tôn giáo khác. Bởi đạo Phật là:

1/ Một tôn giáo không quyền lực.
2/ Một tôn giáo không chủ trương hình thức, nghi lễ.
3/ Một tôn giáo không tính toán, suy lường.
4/ Một tôn giáo không tập tục giáo điều.
5/ Một tôn giáo không thần bí.
6/ Một tôn giáo không có khái niệm về quyền tối thượng và ân điển của một đấng Thượng-đế.

Một người hỏi Phật:

“Ngài có phải là Thượng Ðế không?”.
Ðức Phật trả lời: “Không”.

“Là một Thiên Thần?” – “Không”.
“Là một Phi nhân?” – “Không”.

“Vậy Ngài là người thế nào?”.

Ðức Phật đáp:
“Như Lai là người đã Giác ngộ, là Đạo Sư”.

Câu trả lời của đức Phật đã trở thành danh hiệu của Ngài. Chúng ta hay xưng tán Ngài câu: ”Thiên Nhân chi Đạo Sư”, bậc THẦY của cả trời, người là vậy.

Hỏi: Vậy Đức Phật giác ngộ cái gì?

Đáp: Sau bốn mươi chín ngày thiền định dưới cội bồ đề, Đức Phật đã tự thân chứng nghiệm Nguyên lý Duyên khởi, thấu rõ bản chất duyên hợp và mối quan hệ hỗ tương của mọi sự vật hiện tượng nhân sinh và vũ trụ.

Nguyên lý duyên khởi nói rằng, tất cả hiện hữu trong thế giới bao la mênh mông này, không một hiện hữu nào có thể tồn tại một cách độc lập mà không nương tựa vào nhau. Sự nương tựa và tùy thuộc nhau để hình thành và tồn tại…vv, đó là nguyên lý vận hành của vũ trụ và nhân sinh.


(st)

Bài liên quan