Học tu đầu bạc nửa đời
Mà ta vẫn cứ chây lười, ngủ quên
Loanh quanh thơ thẩn thềm hiên
Thập thò thập thụt cửa duyên Bụt vàng
Nửa đời thâm nhập mơ màng
Nghiệm suy, nghiền ngẫm tám đàng bốn phương
Khi thì muối ớt, chao tương
Lúc thì vịt nướng, cá ươm, gà hầm
Loay hoay sám hối lỗi lầm
Sớm hôm lấn bấn nợ gần duyên xa
Bên ngoài tàn dại thân ma
Bên trong chú tiểu là ta ngủ vùi
Ưu tư cho quá nửa đời
Bao giờ bừng mắt bật cười an nhiên? 

Tâm Không Vĩnh Hữu