Ba mươi tuổi biết 60 nơi
Thẩn thẩn thơ thơ đạo với đời
Nỏ giận hờn ai chi mệt bụng
Chớ tranh đua miệng chẳng hao hơi.

Dại khôn rồi cũng hóa ra thành đất
So tính chi qua đặng với trời
Vốn biết cuộc đời là tệ bạc
Vẫn trò vẫn chuyện vẫn vui chơi.

(st)