Mình tu cho mình mặc kệ ai
Thế gian vạn sự có chi nài
Tuồng đời chớp nhoáng như mây nổi
Kiếp sống tựa hồi lúc tỉnh say.

Nói chẳng sao cùng đời lắm thế
Luận sao cho hết dở cùng hay
Miễn sao khai ngộ cho mình được
Kiến Tánh Minh Tâm đáo Phật đài.

(ST)