Pháp thoại 22 Oai nghi của sa di ni – oai nghi thứ 17: phép ở trong liêu phòng do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 06/03/2019

video