Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 04: Theo Thầy Ra Đi do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 10/10/2018

video