TT. Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 18-12-2005.

Bài liên quan