TT. Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 15-12-2005.

Bài liên quan