Pháp thoại: Kinh Duy Ma Cật (phần 16), phẩm “Hạnh Bồ Tát” do TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng tại trường hạ Tu Viện Tường Vân.

Download MP3

Bài liên quan