Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 07” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 21/11/2009, tại Tu viện Phật Đà (Úc Châu)

Download MP3

Bài liên quan