Năm Mươi Bài Tụng Pháp Thờ Thầy

Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng

Mã Minh Bồ Tát tập, Tống Nhựt Xưng đẳng dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Nương các kinh luật bí mật giáo

Lược bỏ việc hầu Thầy quy tắc

Nghe rồi vui vẻ phát tâm tịnh

Sẽ được Như Lai trí Kim Cang

Nếu ở Thầy quán đảnh

Ba thời thường lễ bái

Đó chính là cúng dường

Mười phương các Như Lai

Khởi tối thượng cung kính

Chắp tay hay cầm hoa

Rải kia hoa Mạn Noa

Đầu mặt tiếp chân lạy

Thầy kia hoặc ở nhà

Hoặc mới thọ Đại giới

Đặt kinh trượng phía trước

Liền tiêu những nghi mạn

Hoặc đệ tử xuất gia

Tâm thường tịnh thừa sự

Rời chỗ đến để tiếp

Chỉ trừ nơi đến lễ

Thầy kia và đệ tử

Đang mang đồ đạc nặng

Nếu không thấy được trước

Cả hai cùng khởi tội

Nếu sân hận không thương

Tham ái nhiều tán loạn

Hay cậy vào chủng tộc

Dùng huệ để phân tách

Đủ giới nhẫn bi trí

Tôn trọng không khoe khoan

Rõ bí mật quy tắc

Rộng biết các luận nghị

Lành được tướng nói thật

Mạn Noa La sự nghiệp

Sẽ chứng mười chơn như

Các căn đều thanh tịnh

Nếu kia đến cầu pháp

Mà Thầy sinh khinh chê

Tức báng các Như Lai

Sẽ gặp những khổ não

Do tăng thượng ngu si

Sẽ gặp các hiện báo

Vì xấu chấp làm tốt

Bịnh nặng sẽ cột ràng

Pháp vua chỗ truy bức

Cùng rắn độc làm hại

Oán tặc nạn nước lửa

Chẳng người được lợi lạc

Kia Tần Na Dạ Ca

Thường tạo những chướng ngại

Từ đây mà mệnh chung

Tức đọa vào ác thú

Chớ làm A Xà Lê

Một ít sanh phiền não

Chẳng rõ sẽ gặp cảnh

Vào thẳng ngục A Tỳ

Thọ nhiều loại khổ cực

Nói rõ càng thêm sợ

Do khinh A Xà Lê

Ở đó thường hay ở

Kẻ A Xà Lê kia

Hoằng trì tạng chánh pháp

Cho nên phải nhứt tâm

Chớ có sinh khinh mạn

Thường nơi A Xà Lê

Thừa sự mà cúng dường

Phát sanh tâm tôn trọng

Tức chẳng gặp chướng ngại

Lại ở nơi chỗ Thầy

Vui làm cùng hỷ xả

Chẳng kể nơi thân nầy

Hà huống là của cải

Ở vô lượng ức kiếp

Dũng mãnh chuyên tu tập

Làm cho chứng Bồ Đề

Thật vui và hy hữu

Lành hộ nguyện sâu nầy

Cúng dường các Như Lai

Cung kính A Xà Lê

Giống như tất cả Phật

Nếu nơi mình có gì

Những đồ vật quý giá

Cầu vô tận Bồ Đề

Thành tâm mà phụng cúng

Thí Phật A Xà Lê

Niệm niệm thường tăng trưởng

Đây phước điền tối thắng

Liền được quả Bồ Đề

Như thế người cầu pháp

Đủ giới nhẫn công đức

Chẳng hư dối với Thầy

Sẽ được trí Kim Cang

Nếu chân giẵm hình Thầy

Tội nặng như phá tháp

Ở giường nằm ngồi thảy

Tội nhanh như cỡi ngựa

Nếu Thầy dạy sám hối

Hoan hỷ mà nghe dạy

Tự mình hay chẳng thể

Dùng lời tốt khải bạch

Do y chỉ nơi Thầy

Muốn chỗ được thành tựu

Hiện vui và sanh thiên

Há kể đến thân nầy

Giữ gìn của cải Thầy

Giống như gìn thân mình

Nơi kia, người gần gũi

Như thân thường kính phụng

Chẳng nên ở trước Thầy

Che đậy và quá lố

Dùng tay chân khua động

An nhiên mà ngồi nằm

Hoặc có duyên bảo ngồi

Chớ sơ suất đổi chân

Thường giữ những oai nghi

Sư đứng liền phải đứng

Nếu hay đi kinh hành

Chẳng nên theo đi sau

Nên đứng yên để hầu

Chẳng hỉ nhổ mũi dãi

Lại chẳng nên trước Thầy

Trộm riêng để mà nói

Và nói cười gần đó

Ca múa hát xướng thảy

Hoặc phải ngồi hay đứng

Mỗi mỗi nên lễ kính

Hoặc ở nơi đường hiểm

Chính mình phải đi trước

Lại chẳng nên ở trước

Thân hiện tướng mệt nhọc

Dùng tay tạo âm thanh

Cong quẹo dựa vào tường

Hoặc giặt áo rửa chân

Cùng tắm gội cả thảy

Trước thưa Thầy rõ biết

Chỗ làm không cho thấy

Lại cả tên của Thầy

Chẳng nên tự xưng hô

Nếu có người hỏi đến

Nên chỉ nói một chữ

Thầy hoặc bảo vân tập

Nên bảo tất cả đến

Nơi kia chỉ việc làm

Nhớ nghĩ thường chẳng quên

Hoặc cười giễu thô tháo

Hay dùng tay che miệng

Nếu có việc hay nghe

Lời lẽ nói dịu dàng

Nếu người nữ tại gia

Tâm tịnh đến nghe pháp

Chắp tay đầy uy nghi

Chuyên nhìn nơi mặt Thầy

Nghe rồi liền phụng trì

Xả ly những kiêu mạn

Thường như cô dâu mới

Nhan sắc thật thẹn thùng

Nơi kia thân trang nghiêm

Chẳng thể sanh ái lạc

Cùng thiện chẳng tương ưng

Đều suy nghĩ xa lìa

Thường cảm đức của Thầy

Chẳng nên dòm việc nhỏ

Tùy thuận để thành tựu

Cầu hơn hay tự tổn

Thuyết pháp độ đệ tử

Mạn Noa La, Hộ Ma

Thành ấp chỗ Thầy ở

Không bảo chẳng nên làm

Hoặc thuyết pháp chỗ được

Tịnh thí các tài vật

Tất nên cúng cho Thầy

Tùy được mà nên dùng

Đồng học cùng pháp lữ

Chẳng nên vì đệ tử

Lại chẳng ở trước Thầy

Thọ việc lễ lạy mình

Nếu vật dâng cúng Thầy

Phải hai tay mang dâng

Thầy hoặc có chỗ cho

Thường cung kính lãnh thọ

Tự chuyên tu chánh hạnh

Thường nhớ nghĩ chẳng quên

Kia hoặc chẳng luật nghi

Ái ngữ hay dạy bảo

Nếu Thầy có dạy gì

Hoặc bịnh duyên chẳng làm

Phải tác lễ thưa thật

Vui tức chẳng việc gì

Nên làm cho Thầy vui

Lìa các việc phiền não

Hãy siêng năng làm việc

Sợ phiền nên chẳng thuật

Kim Cang Như Lai kia

Gần như thế mà nói

Hoặc nói rõ chỗ sáng

Nương Thầy được thành tựu

Nếu Đệ Tử thanh tịnh

Hay quy y Tam Bảo

Giả sử mệnh sẽ dứt

Lại vì nói pháp yếu

Cùng thọ lời bí mật

Sẽ làm cho chánh pháp

Hoặc hiện tướng tụng trì

Sẽ dứt tội căn bản

Nếu hay tùy thuận theo Thầy học

Tức thành tất cả mọi công đức

Lấy ta chỗ gặp nhơn lành vui

Nguyện cùng chúng sanh sớm thành Phật.

  Xem thêm:

 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Quy Nguyên Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bổn Khởi - Kinh Tạng
 • Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Hoa Thủ - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng