Trang Chủ Danh mục Nguyên Huệ

Danh mục: Nguyên Huệ

kinh luat luan 28

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch
kinh luat luan 7

Luận Du Già Sư Địa

Luận Du Già Sư Địa Việt dịch: Nguyên Huệ *** LỜI GIỚI THIỆU Luận Du Già Sư Địa (Phạn: Yogacàrabhùmi – sàtra), tác giả là Bồ tát Di Lặc (Maitreya) thuyết giảng, Đại...
kinh luat luan 11

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo, Đại Vực Long Bồ Tát tạo bổn luận, Tống Thi Hộ đẳng...
phap bao 11

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Nguyên...
kinh luat luan 40

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Tống Thi Hộ đẳng dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** Quy mạng Đại Bồ-tát...
kinh luat luan 39

Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật

Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Pháp môn: Câu nghĩa...
kinh luat luan 20

Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Trước Bồ Tát tạo Tụng Thế Thân Bồ Tát Thích Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch...
kinh luat luan 12

Luận Kim Cương Tiên

Luận Kim Cương Tiên Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cang Tiên Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kim Cương Bát...
kinh luat luan 20

Luận Tụng Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa

Luận Tụng Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** Lợi ích thắng, nên...
kinh luat luan 20

Luận Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật

Luận Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Xuất sinh pháp Phật không gì...
kinh luat luan 35

Luận Kim Cương Bát Nhã

Luận Kim Cương Bát Nhã Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** Xuất sinh pháp Phật không gì hơn Hiển bày pháp giới...
phap bao 2

Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh

Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Công Đức Thí Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La Đẳng dịch Bản Việt...
kinh luat luan 14

Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên

Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhơn Duyên Kinh Hậu Hán An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều dịch Việt dịch: Nguyên Huệ *** Muốn...
kinh luat luan 34

Luận Phân Biệt Công Đức

Luận Phân Biệt Công Đức Phân Biệt Công Đức Luận Thất dịch Phụ Hậu Hán Lục Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kệ thứ nhất được lập đã nói: “Tôn giả Ca-diếp đã tư...
kinh luat luan 10

Luận Tam Pháp Độ

Luận Tam Pháp Độ Tam Pháp Độ Luận Đông Tấn Tăng Già Đề Bà dịch Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN THƯỢNG Phẩm 1: ĐỨC Biết sinh khổ vô lượng Thiện tịch hướng an lạc Do thương xót...

Xem Nhiều