Trang Chủ Danh mục Thích Quảng An

Danh mục: Thích Quảng An

phap bao 7

Thiện ác nghiệp báo phần 15 – Báo Ân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XIII. BÁO ÂN Gồm bốn phần: Dẫn nhập, Báo ân, Vong ân, Kệ tụng kết...
kinh luat luan 19

Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XII. KHUYẾN KHÍCH TU TẬP Gồm bảy phần: Lời dẫn, Khuyên răn người nam, Khuyên...
kinh luat luan 31

Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XI. BẦN TIỆN Gồm năm duyên: Lời dẫn, Chứng minh, Tu-đạt, Bần nhi, Bần nữ...
kinh luat luan 32

Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** IX. PHÁ TRAI IX.1. Lời dẫn Xét kỹ cội rễ của vô thường, khổ, không; nghĩ...
phap bao 6

Thiện ác nghiệp báo phần 12 – Phú Quí

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** X. PHÚ QUÍ X.1. Lời dẫn Làm lành thì cảm được quả vui, như bóng theo...
kinh luat luan 3

Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** VIII. THỤ TRAI VIII.1. Lời dẫn Sở dĩ chính pháp được lưu truyền rộng rãi là...
kinh luat luan 16

Thiện ác nghiệp báo phần 09 – Thụ Thỉnh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** VII. THỤ THỈNH Gồm tám phần: Lời dẫn, Cúng dường, Phân biệt những điều sai...
phap bao 4

Thiện ác nghiệp báo phần 08 – Hương Đăng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** VI. HƯƠNG ĐĂNG Gồm bốn duyên: Lời dẫn, Hương hoa, Đốt đèn, Treo cờ. VI.1. Lời...
phap bao 10

Thiện ác nghiệp báo phần 07 – Tán Tụng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** V. TÁN TỤNG Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Khen ngợi công đức. V.1. Lời...
phap bao 15

Thiện ác nghiệp báo phần 06 – Nhập Đạo

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** IV. NHẬP ĐẠO IV.1. Lời dẫn Trộm nghĩ, nhân duyên giả hữu là gốc chấp trước...
kinh luat luan 43

Thiện ác nghiệp báo phần 05 – Nhiếp Niệm

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** III. NHIẾP NIỆM Gồm có bốn phần: Lời dẫn, Thập niệm, Lục niệm, Phát nguyện. III.1....
kinh luat luan 18

Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** II. KÍNH THÁP Gồm bảy phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Làm phúc, Cảm báo, Nhiễu...
kinh luat luan 33

Thiện ác nghiệp báo phần 03 – Kính Tăng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** I. KÍNH TAM BẢO I.3. Kính tăng Gồm ba phần: Lời dẫn, Lợi ích, Tổn giảm. I.3.1....
phap bao 13

Thiện ác nghiệp báo phần 02 – Kính Pháp

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** I. KÍNH TAM BẢO I.2. Kính pháp Gồm tám phần: Đại ý, Thuyết pháp, Thính pháp,...
kinh luat luan 39

Thiện ác nghiệp báo phần 01 – Kính Phật

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** I. KÍNH TAM BẢO I.1. Kính Phật Gồm sáu phần: Phổ kính tam bảo, Niệm thập...

Bài mới

Xem nhiều