Đã hai ngàn sáu trăm năm lẻ

Uốn mình theo nghiệp lực chúng sanh

Để hôm nay hoa nở đầy cành

Hương giải thoát thắm sâu lòng đất

Vạn vật chuyển mình

Không gian gần lại

Mười phương nghe được tiếng nói chung

Quá khứ đây rồi

Tương lai hội tụ

Ba ngàn thế giới đón Đản Sanh

Nô lệ đứng lên

Bá vương ngồi lại

Nhìn anh em ánh mắt Từ Bi

Nhân Loại reo vang

Suối Từ tuôn chảy

Xóa hận thù tiền kiếp bấy lâu

Phố chợ ruộng đồng tươi nắng mới

Núi xanh mây trắng lững lờ trôi

Giờ đây đã có đường giải thoát

Muôn kiếp trầm luân giũ sạch rồi

Pháp Hoa Thiền Viện