Hôm qua bước tơi cổng chùa

Lá vàng ngập lối gió lùa đầy sân

Tay cầm chổi quét bâng khuâng

Tư nơi chiếc lá một lần biết ơn

Duyên sinh tâm rõ thật chân

Nếu không có lá có sân có chùa

Gió kia không thổi không lùa

Thì đâu có lá sân chùa chiều nay

Cho tôi đưng quét mà hay

Thân tôi đâu phải một tay một mình

Cành kia cây nọ cũng mình

Ngã ta vênh váo sư tình ích chi

Có tu muôn kiếp chăng bì

Một lần buông bỏ chăng vì tôi, anh

Công đưc của lá của cành

Tôi xin dâng trọn không giành không tham.

Lê Khắc Thanh Hoài (Pháp)