Đêm thanh vắng Đức Thế Tôn nằm nghĩ
Lòng an nhiên thanh tịnh trong rừng thiêng
Đệ tử về người vô lượng vô biên
Nức nở khóc xin Ngài đừng diệt thế.

Trùng trùng đến , lớp lớp người vô số
Rừng TaLa tràn ngập cả biển người
Cùng dâng lên Đức Phật những hoa tươi
Lòng thành kính cầu xin ngài Trụ thế.

Bên Đức Phật ANan ngồi rơi lệ
Làm sao đây thỉnh Phật ở lại đời
Nghe bơ vơ, nghe não ruột chơi vơi
Nức nỡ khóc, người người nức nỡ khóc.

Thiếu Đức Phật chúng con nghe cô dộc
Như thế nhân thiếu mất ánh nắng vàng
Đạo Như Lai , đạo giải thoát trần gian
Cứu nhân loại thoát ly vòng đau khổ.

Đức Phật dạy các con tự phải độ
Thường ngày đêm y giới luật tu hành
Thanh nhiễm rời giải thoát như trăng thanh
Y pháp tu hành tất giác Ngộ.

Vô minh diệt, nghiệp tiêu, chân tam lộ 
Đạo Bồ Đề thành tựu tại nơi đây
Ta đến đây, thành Phật tại chốn này
Pháp như vậy, đạo vàng thiêng như vậy.

(ST)