Rừng thuyền

Rừng cây cao cả cảnh thâm u

Suối chảy vo ve gió vụt vù

Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí

Thuận chiều thiền tọa với người tu

Vào đây cửa Phật càng nom đến

Ngó lại trần gian cách biệt mù

Vơ vẩn bụi hồng bay mất ráo

Thất tình lục dục chẳng còn bu.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng