Chơn Lý Khất Sĩ

2750

Chơn Lý Khất Sĩ

Tác giả: Tổ Sư Minh Đăng Quang

Học chơn lý để biết rõ, chúng sanh, vạn vật và các pháp đặng đem lại một cái sống, như thân hình võ trụ, nối thay cùng đạo hóa dạy khắp muôn loài. Một địa vị toàn giác, toàn năng, tối cao hơn trời đất, cứu độ cả chúng sanh, khắp thế giới chúng sanh thảy tự đem mình tôn kính.