Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà – HT. Diêu Tần Tam Tạng

259

Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà

Tác giả: HT. Diêu Tần Tam Tạng

Bài giảng về NÉT CHÍNH YẾU CỦA KINH A DI ĐÀ

Tác giả: Diêu Tần Tam Tạng

Dịch Kinh: Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Chú giải: Sa-Môn Tây Hữu Ngẫu Ích Trí Húc

Giảng thuật: Hòa Thượng Tịnh Không

Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh, Quốc Tín, Thanh Hằng, Kim Phượng, Tuấn Anh, Nguyễn Sinh, Nguyễn Phú, Trần Vũ


Lời Tựa

Dẫn Nhập: Di Đà Yếu Giải

Dẫn Nhập: Di Đà Yếu Giải Tiếp Theo

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Thích Danh

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Biện Thể 1

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Biện Thể 2

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Biện Thể 3

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Minh Tông 1

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Minh Tông 2

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Minh Tông 3

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Minh Lực Dụng

Giải Thích Huyền Nghĩa Của Kinh - Minh Giáo Tướng

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Thông Tự 1

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Thông Tự 2

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Thông Tự 3

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Thông Tự 4

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Biệt Tự 1

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Biệt Tự 2

Giải Thích Chánh Kinh - Tự Phần: Biệt Tự 3

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 1

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 2

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 3

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 4

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 5

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 6

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 7

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 8

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 9

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 10

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 11

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 12

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 13

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 14

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 15

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 16

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 17

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 18

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 19

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 20

Giải Thích Chánh Kinh - Chánh Tông Phần 21

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 1

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 2

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 3

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 4

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 5

Giải Thích Chánh Kinh - Lưu Thông Phần 6 - Hồi Hướng Công Đức