Từng Giọt Nắng Hồng

858

Từng Giọt Nắng Hồng

Tác giả: Tịnh Minh

Kinh pháp cú vốn thuộc về loại kinh “Vô vấn tự thuyết”, như kinh Di Đà… trong 12 phần giáo của Đức Phật Kinh Pháp Cú là một quyển kinh được dịch thành nhiều thứ tiếng nhất, in nhiều lần nhất, cũng như nhiều người dịch nhất. Mong quý Tăng Ni Phật tử dành thì giờ đọc truyện Kinh Pháp Cú này để cùng nhau hưởng pháp lạc từ những lời vàng ngọc do lòng từ bi mà Đức Thích Ca Bổn Sư của chúng ta đã ban bố trong từng vấn đề.


Lời Giới Thiệu

Vọng Tâm Không Sanh Khởi - Ác Nghiệp Nào Khởi Sanh

Xan Tham Thoáng Khởi Khổ Não Bùng Lên

Kiêu Căng Ngăn Thánh Đạo - Từ Tốn Đốn Thông Minh

Tâm Cưu Mang Thù Hận Chuốt Bất Tận Khổ Đau

Thích Lí Sự Ương Ngạnh Ngôn Hạnh Lạnh Như Tiền

Vọng Tâm Tà Ý Tiêu Phước Thiện Chánh Niệm Tin Cần Đạt Công Phu

Lành Thay Chiếc Áo Cà Sa - Nguy Thay Người Mặc Chẳng Là Sa Môn

Chân Tình Đôi Bạn Tâm Giao - Đoạn Trừ Tà Kiến Liền Vào Tâm Như

Tâm Rỗng Rang Thanh Tịnh Ắt An Định Nội Tâm

Nhân Quả Xưa Nay Vốn Nhãn Tiền Vung Tay Tạo Tội Khổ Triền Miên

Lời Kinh Quán Niệm Ngân Vang Chánh Tín Tam Bảo Thoát Vòng Trầm Luân

Vừa Manh Tâm Phản Phúc Liền Đúc Kết Oan Khiên

Chăm Lo Giúp Chư Sư - Hộ Trì Tam Bảo

Biện Tài Kiêu Mạn Mang Chướng Nghiệp

Mưu Sâu Càng Kết Nghiệp Dày

Thuận Theo Từng Cảnh Ắt Tránh Mọi Đau Thương

Tinh Chuyên Bởn Cáo Thảy Tiêu Trừ

Ngu Phu Thường Lộng Ngữ Trí Giả Luôn Nhiếp Tâm

Duy Chỉ Tri Kiến Phật Quán Triệt Dòng Duyên Sanh

Tinh Cần Nâng Đạo Nghiệp Giãi Đãi Hại Thân Tâm

Đa Nghi Ấy Bệnh Phàm Phu Trãi Tâm Đức Hạnh Đường Tu Thành Hiền

Thoáng Nhìn Ngọn Lửa Rừng Liền Bừng Lên Thánh Đạo

Biết Đủ Thì An Lành Cầu Cạnh Sanh Khổ Lụy

Xa Chùa Xa Bạn Xa Thầy

Chứng Đắc Tha Tâm Thông

Chưa Mặc Cà Sa Ngại Việc Nhiều

Tâm Lang Thang Phiêu Bạt

Đến Chùa Thấy Cảnh Muốn Tu

Từ Bi Là Vũ Khí

Tín Tâm Bố Thí Cúng Dường

Cầu Được Ước Thấy Vốn Xưa Nay

Đất Ươm Mầm Sống Vô Biên

Lang Thang Như Áng Mây Trời

Một Thoáng Sân Tâm Buông Ác Ngữ

Cho Dù Biền Biệt Sơn Khê

Vui Thay Bố Thí Cúng Dường

Tuyết Rơi Trước Cửa Chùa Từng Quét

Trao Truyền Sứ Mệnh Phật Đà

Tín Tâm Vun Xới Phước Điền

Hương Người Ươm Đức Hạnh

Sa Môn Xông Giới Đức Hương

Vào Cảnh Giới Niết Bàn

Thân Bằng Quyến Thuộc Đậm Đà

Phóng Tâm Theo Dục Lạc

Chỉ Vì Lòng Nặng Xan Tham

Suốt Đời Vun Vén Của Tiền

Tưởng Rằng Trí Tuệ Vô Biên

Thích Ngồi Ngắm Giữa Pháp Tòa

Muôn Kiếp Xuôi Dòng Vươn Khổ Lụy

Khởi Tâm Kiêu mạn Khinh Thường

Nương Lời Phật Tổ Thánh Tăng

Tung Hoa Dâng Lễ Thánh Tôn

Rắp Tâm Chiếm Hữu Tư Tình

Đang Tâm Nguyền Rủa Thánh Tăng

Chỉ Vì Lá Cỏ Bờ Mương

Ngón Nghề Rèn Luyện Tinh Thông

Giảo Ngôn Tật Đố Chưa Phai

Chí Tâm Phát Nguyện