Khúc Hát Trái Tim Gà – Trần Kim Trắc

180

Khúc Hát Trái Tim Gà

Tác giả: Trần Kim Trắc 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành
 
Giọng đọc: Phương Minh