Có Một Mầm Hoa Đã Nhú Dưới Tro Tàn – Lê Minh Quốc

157

Có Một Mầm Hoa Đã Nhú Dưới Tro Tàn 

Tác giả: Lê Minh Quốc 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Kim Xuân