Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai – Minh Tự 

207

Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai 

Tác giả: Minh Tự 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Liên Xuyến