Chơi Nhiều Hết Mệt

Tác giả: Lê Minh Hà 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2015

Giọng đọc: Hồng Hà