Ở Nhà 

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Như Minh