Vua Cờ Lau 

Tác giả: Pham Minh Thảo(biên soạn)

Nhà xuất bản Từ Điện Bách Khoa ấn hành Năm 2006

Giọng đọc: Dương Liễu