Lòng Vị Tha

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB Trẻ ấn hành năm 2010

Giọng đọc: Phan Hoài Thương