Tổ Mẫu Làng Hoa 

Tác giả: Nguyễn Văn Sang

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2013

Giọng đọc: Ngọc Hiếu