Một Thiên Nằm Mộng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Liêm Xuyến