Những Câu Chuyện Của Bà – Nguyễn Thị Bích Nga (biên dịch)

916

Những Câu Chuyện Của Bà

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga (biên dịch)

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Lê Thị Hồng